پیست حسن آباد مهریز واقع در مجموعه تفریحی چشمه حسن آباد مهریز نیار به تعمیر اساسی داشته که نیاز به یاری مسولان شهر را دارد ..امید است این مطلب به گوش مسولان و هییت سوارکاری مهریز برسد...