نام سیلمی:شهداد میر یزد

خون خالص ایرانی_قهرمان زیبایی کشور در یزد(جام هیوندای) در سال 1387

قهرمان زیبایی کشور مسابقات کشوری اصفهان سال 1387

قهرمان زیبایی کشور در یزد سال 1388

پدر:الشجاع _کره (فلک الافلاک و قدم خیر) قهرمان استقامت کشور

مادر:ملوس_کره (سمرقند و خورشید) قهرمان زیبایی کشور

مالک:مهدی رسته