نام سیلمی:زوبین میر یزد

پدر:برفین

مادر:پرلا

قهرمان و نایب قهرمان مسابقات زیبایی یزد ،اصفهان ،تهران ،خوزستان و آبادان

نایب قهرمان در گروه قهرمان قهرمانان در شو ایکاهو آبادان

نائب قهرمان کورس کشوری در یزد

مالک:احمد شریفات